ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKE:

2022. godina

15. sjednica OV 14. 12.2022.

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2022. godinu nakon druge izmjene i dopune i Programi

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Programi uz Proračun za 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za odobrenje dozvoljenog prekoračenja

Odluka o lokalnim porezima Općine Kraljevec na Sutli

Odluka o osnivanju općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kraljevec na Sutli

Odluka o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Kraljevec na Sutli

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju kč br

Zapisnik 15.sjednica

 

13.sjednica OV 27.09.2022.

Zapisnik 13. sjednica

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnice 1-6 2022

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1-6 2022.

Odluka o grobljima

Program proljoprivrede 2022

Pravilnik o stipendiranju na području Općine Kraljevec na Sutli

Zaključak o prihvaćanju pripajanja_Humvio i Zagorski Vodovod

 

11.sjednica OV 13.07.2022.

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Odluka o gašenju javne rasvjete na području Općine Kraljevec na Sutli

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Program javnih potreba u kulturi Općine Kraljevec na Sutli za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Program financiranja potreba socijalne skrbi Općine Kraljevec na Sutli za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kraljevec na Sutli

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Kraljevec na Sutli

 

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog Plana i Uređenja Općine  Kraljevec na Sutli

Odluka o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u dječje vrtiće

Odluka o cijeni grobljanskih usluga

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnog odjela Općine Kraljevec na Sutli

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Kraljevec na Sutli

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada _

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za državanje javne rasvjete 

2016.-2020.

Posebna odluka o djelomičnom oslobađenju plaćanja komunalne naknade

Analiza stanja CZ za 2018.godinu

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o komunalnom redu

zakljucak i izvjesce_plan gospodarenja otpadom

zaključak_Meštrović

odluka_potpredsjednik OV

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka_mandatna komisija

Odluka_radna tijela

odluka_strucno povjerenstvo

Odluka o početku mandata članu OV

odluka o prestanku mandata članu općinskog vijeća

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA PODRUČJE OPĆINE KNS

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka

Zaključak ŠD Velimir Gadner

Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Kraljevec na Sutli

Odluka o stavljanju van snage odluke o zabrani svih aktivnosti

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada

ODLUKA – PRIKUPLJANJE OTPADA

PRAVILNIK – JEDNOSTAVNA NABAVA

ODLUKA – OPĆINSKI POREZI 2017. NOVI

ODLUKA – NEWLIGHT

ODLUKA – KOMUNALNE DJELATNOSTI 2017. GOD.

ODLUKA-PRIJEVOZ POKOJNIKA

ODLUKA O ZABRANI SVIH AKTIVNOSTI PO PITAJU PRENAMJENE I PREUREĐENJA PROSTORA U PRIZEMLJU OPĆINSKE ZGRADE

ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU POTROŠAĆA

ODLUKA O OSNIVANJU DRUGIH RADNIH TIJELA

ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CZ

ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

ODLUKA O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠTENIH OSOBA ZA POTPISIVANJE DOKUMENATA PLATNG PROMETA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU DRUGH RADNIH TIJELA

ODLUKA – NAKNADA POL. STRANKAMA

ODLUKA – SUGLASNOST ZA POTREBE ULAGANJA

ODLUKA – PARCELA KAPELICE U RADAKOVOM

ODLUKA – CESTA STIPČIĆ – KOLAR

ODLUKA – CESTA RADAKOVO -ANTUNUŠAK

ODLUKA – GROBLJANSKE USLUGE

ODLUKA – CESTA JURAČI

ODLUKA – ANALIZA STANJA SUSTAVA CZ NA PODRUĆJU OPĆINE U 2016.GODINI

Skip to content