ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKE:

2023. godina

23. sjednica OV 18. kolovoza 2023.

Odluka o korištenju financijskog leasinga za nabavu traktora

Odluka o osnivanju,ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog odjela

Odluka o utvrđivanju pripadnosti LAG-u Zagorje-Sutla

Polugodišnj izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2023.

Proračun Općine KNS za 2023. nakon druge izmjene i dopune s ostalim pripadajućim materijalima

Zaključak- prihvaćanje KRAKOM i ViOP

Zaključak-Polugodišnje izvješće načelnice

 

22. sjednica OV 14. lipnja 2023.

Odluka o kratkoročnom zaduženju

 

21. sjednica OV 24. svibnja 2023.

1. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kraljevec na Sutli

2. Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda_Općina Kraljevec na Sutli

3. Godišnji provedbeni plan zaštite od požara_2023_Općina Kraljevec na Sutli_prijedlog

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi PGO_Općina Kraljevec na Sutli

5. ODLUKA O NERAZVRSTANOJ CESTI_RADAKOVO-ZLAČKI

6. ODLUKU O DODJELJIVANJU STATUSA RADAKOVO GOLJAK

7. ODLUKU O DODJELJIVANJU STATUSA Draše

8. Prostorni plan uređenja Općine Kraljevec na Sutli – Odredbe za provedbu –(pročišćeni tekst)

9. Izvješće o provedbi PGO za 2022_Općina Kraljevec na Sutli

10. Odluka – kupnja zemljišta

 

20. sjednica OV 28. ožujka 2023.

1. Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu nakon prve izmjene i dopune

2. Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu nakon prve izmjene

3. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu nakon prve izmjene

4. Program javnih potreba u kulturi Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu nakon prve izmjene

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2023 uz I izmjene

Odluka o početku mandata članu općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima

Odluka o raspoređivanju sredstava_rad političkih stranaka

Odluka_III izmjene i dopune prostornog plana

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kraljevec na Sutli za 2022. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu

PRORAČUN 2022 – IZVRŠENJE 1-12-2022

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2022

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 2022

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2022

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2022

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ŠPORTA 2022

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA KOMUNALNE i GROBNE NAKNADE 2022

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE OD LEGALIZACIJE 2022

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA 2022

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2022.

Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje 7-12 2022. godine

I. Izmjene i dopune Odluke o izboru Odbora za statut i poslovnik normativnu djelatnost

Pravilnik-o-dodjeli-javnih-priznanja

Odluka o prihvaćanju funkcionalnog spajanja Općine Kraljevec na Sutli s Općinom Zagorska Sela

Odluka o postavljanju spomenika uz mjesno groblje u Kraljevcu na Sutli

19. sjednica OV 13.02.2023.

2. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

3. Odluka o dodjeljivanju statusa nerazvrstane općinske ceste – javnog dobra u općoj uporabi za cestu „Kačkovec-lijevi odvojak“

4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o raspisivanju za prodaju čestice

Odluka o raspisivanju za prodaju čestice_Kapelski Vrh 39

Zaključak o dodjeli priznanja

18. sjednica OV 01.02.2023.

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kraljevec na Sutli

17. sjednica OV 25.01.2023

Odluka o usvajanju strategije_ Općina Kraljevec na Sutli

Ogledni primjerak – STRATEGIJA PAMETNE OPĆINE

 

2022. godina

16. sjednica OV 29. 12.2022.

ZAPISNIK i ODLUKA

15. sjednica OV 14. 12.2022.

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2022. godinu nakon druge izmjene i dopune i Programi

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Programi uz Proračun za 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za odobrenje dozvoljenog prekoračenja

Odluka o lokalnim porezima Općine Kraljevec na Sutli

Odluka o osnivanju općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kraljevec na Sutli

Odluka o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Kraljevec na Sutli

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju kč br

Zapisnik 15.sjednica

 

13.sjednica OV 27.09.2022.

Zapisnik 13. sjednica

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnice 1-6 2022

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1-6 2022.

Odluka o grobljima

Program proljoprivrede 2022

Pravilnik o stipendiranju na području Općine Kraljevec na Sutli

Zaključak o prihvaćanju pripajanja_Humvio i Zagorski Vodovod

 

11.sjednica OV 13.07.2022.

Proračun Općine Kraljevec na Sutli za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Odluka o gašenju javne rasvjete na području Općine Kraljevec na Sutli

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Program javnih potreba u kulturi Općine Kraljevec na Sutli za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Program financiranja potreba socijalne skrbi Općine Kraljevec na Sutli za 2022 godinu nakon prve izmjene i dopune

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kraljevec na Sutli

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Kraljevec na Sutli

 

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog Plana i Uređenja Općine  Kraljevec na Sutli

Odluka o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u dječje vrtiće

Odluka o cijeni grobljanskih usluga

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnog odjela Općine Kraljevec na Sutli

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Kraljevec na Sutli

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada _

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za državanje javne rasvjete 

2016.-2020.

Posebna odluka o djelomičnom oslobađenju plaćanja komunalne naknade

Analiza stanja CZ za 2018.godinu

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o komunalnom redu

zakljucak i izvjesce_plan gospodarenja otpadom

zaključak_Meštrović

odluka_potpredsjednik OV

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka_mandatna komisija

Odluka_radna tijela

odluka_strucno povjerenstvo

Odluka o početku mandata članu OV

odluka o prestanku mandata članu općinskog vijeća

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA PODRUČJE OPĆINE KNS

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka

Zaključak ŠD Velimir Gadner

Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Kraljevec na Sutli

Odluka o stavljanju van snage odluke o zabrani svih aktivnosti

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada

ODLUKA – PRIKUPLJANJE OTPADA

PRAVILNIK – JEDNOSTAVNA NABAVA

ODLUKA – OPĆINSKI POREZI 2017. NOVI

ODLUKA – NEWLIGHT

ODLUKA – KOMUNALNE DJELATNOSTI 2017. GOD.

ODLUKA-PRIJEVOZ POKOJNIKA

ODLUKA O ZABRANI SVIH AKTIVNOSTI PO PITAJU PRENAMJENE I PREUREĐENJA PROSTORA U PRIZEMLJU OPĆINSKE ZGRADE

ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU POTROŠAĆA

ODLUKA O OSNIVANJU DRUGIH RADNIH TIJELA

ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CZ

ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

ODLUKA O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠTENIH OSOBA ZA POTPISIVANJE DOKUMENATA PLATNG PROMETA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU DRUGH RADNIH TIJELA

ODLUKA – NAKNADA POL. STRANKAMA

ODLUKA – SUGLASNOST ZA POTREBE ULAGANJA

ODLUKA – PARCELA KAPELICE U RADAKOVOM

ODLUKA – CESTA STIPČIĆ – KOLAR

ODLUKA – CESTA RADAKOVO -ANTUNUŠAK

ODLUKA – GROBLJANSKE USLUGE

ODLUKA – CESTA JURAČI

ODLUKA – ANALIZA STANJA SUSTAVA CZ NA PODRUĆJU OPĆINE U 2016.GODINI

Skip to content