JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Uredovno vrijeme Općine:
ponedjeljak – petak: 7:00-15:00h
Radno vrijeme sa strankama: 8:00 do 12:00 sati
Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela:
Damjana Drčić – pročelnica  099 – 3794 -550
Lucija Kolić – referent za uredsko poslovanje 049 – 554 523
Josip Kampuš  – komunalni radnik 091 – 6172 230
Darko Babić – komunalni redar  098 – 933 7956
Nikolina Švigir Hohnjec – poljoprivredni redar 098 – 903 83 97
Uredovno vrijeme na području Općine – svaku srijedu od 08:00 do 15:00 sati

PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD OPĆINSKIH TIJELA

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“br: 33/0160/01129/05, 109/07125/0836/0936/09, 150/11144/1219/13137/15123/1798/19, 140/20).  tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Kraljevec na Sutli mogu se predati u pisanom obliku ili usmeno na urudžbeni zapisnik u uredovno vrijeme na adresi Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevecna Sutli.


Adresa za dostavu pisanih predstavki i pritužbi je:

Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevecna Sutli.


Elektronička adresa za dostavu pisanih predstavki i pritužbi je:

opcina.kraljevec.ns@kraljevecnasutli.hr

Skip to content