Gospodarstvo i razvoj

GOSPODARSTVO I RAZVOJ

1.POLJOPRIVREDA

Prema posljednjim dostupnim podacima, dobivenim iz Popisa poljoprivrede iz 2003. godine, ukupna površina poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kraljevec na Sutli iznosila je 1.096,24 ha. Pri tome, prevladavaju oranice i vrtovi (539,87 ha ili 49,25% od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta) te livade (477,93 ha ili 43,60%). S druge strane, najmanje površine zauzimaju voćnjaci (10,51 ha ili 0,96%) i povrtnjaci (4,20 ha ili 0,38%).

Na području Općine Kraljevec na Sutli bilo je ukupno 2.927 parcela korištenog poljoprivrednog zemljišta i 436 poljoprivrednih kućanstava. Pri tome, najbrojnija su bila kućanstva s oranicama i vrtovima (394 kućanstva), s livadama (334 kućanstva), s povrtnjacima (242 kućanstva), s vinogradima (234 kućanstva) i s voćnjacima (220 kućanstva).

Ranije je rečeno kako oranice i vrtovi čine najveće poljoprivredne površine. Od toga, većina oranica i vrtova bila je zasađena žitaricama (504,18 ha ili 93,39%). Po veličini ih slijede površine zasijane s krmnim biljem (23,42 ha ili 4,34%) i krumpirom (7,16 ha ili 1,33%). U voćnjacima prevladavaju stabla jabuka (3.345 stabala), šljiva (1.854 stabala), krušaka (1.185 stabala) i oraha (1.052 stabla). Vidljivo je da se radi o sortama koje su tradicionalne na području Hrvatskog zagorja. Na površinama prekrivenim vinogradima (45,89 ha) bilo je zasađeno 149.000 trsova te ovdje postoji znatan potencijal za razvoj vinskih cesta koje bi obogatile turističku ponudu ovoga područja.

Gledajući uzgoj stoke, uočeno je kako se najviše uzgaja perad (20.436 komada). Po brojnosti ih slijede svinje (2.882 komada) i goveda (1.115 komada).

Poljoprivredne parcele prvenstveno se nalaze na područjima udolina i na padinama bregova, a odabir poljoprivredne kulture ovisi o položaju i veličini poljoprivredne parcele. Doline i podbrežja zasijani su kukuruzom i ostalim žitaricama, a na padinama bregova nalaze se vinogradi te površine na kojima su zasađene različite vrste voća i povrća. Kategorizacijom tla ustanovljeno je kako na području Općine Kraljevec na Sutli ne postoje površine s osobito vrijednim tlom. Površine s tlom zadovoljavajuće kvalitete većinom se nalaze u uskim udolinama.

Područje Općine Kraljevec na Sutli, kao i uostalom čitava Krapinsko–zagorska županija, nema preduvjete za intenzivnije bavljenje poljoprivredom. Već je navedeno kako se na području Općine ne nalazi tlo osobite kvalitete koje bi pogodovalo uzgoju žitarica. Pored toga, zbog imovinsko pravnih odnosa poljoprivredne površine su rascjepkane te postoji mnoštvo malenih pojedinačnih poljoprivrednih parcela (2.927 poljoprivrednih parcela prema Popisu poljoprivrede iz 2003. godine) te je potrebno pristupiti okrupnjavanju zemljišta (komasacija). Zbog toga bi u budućnosti trebalo usmjeriti veće napore kako bi se uspostavila ekološka proizvodnja voća i povrća. Upravo bi ekološka proizvodnja hrane i očuvani krajolik bili temelj za budući razvoj ruralnog turizma.

2. POSLOVNA ZONA

 Projekti izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provode se radi ujednačenog regionalnog razvoja cjelokupnog područja Republike Hrvatske.  Poduzetničke zone, kao dio ukupne poduzetničke infrastrukture, definirane su kao infrastrukturno opremljena područja utvrđena prostornim planovima, namijenjena obavljanju određenih vrsta gospodarskih aktivnosti. Osnovna karakteristika poduzetničkih zona je omogućiti poduzetnicima zajedničko korištenje infrastrukturno opremljenog i organiziranog prostora te im se poslovanjem unutar poduzetničke zone omogućuje racionalizacija poslovanja i korištenje raspoloživih resursa poduzetničke zone zajedno s drugim korisnicima poduzetničke zone. Poduzetničke zone kao dio poduzetničke infrastrukture trebaju biti opremljene energetskom infrastrukturom (struja, javna rasvjeta, plin) komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja), prometnom infrastrukturom (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, parkirališta, utovarne rampe) i komunikacijskom infrastrukturom (telefonska i internetska, radio, TV mreža). Na području Općine Kraljevec na Sutli 2008. godine osnovana je istoimena poduzetnička zona. Njezina ukupna površina iznosi 51,40 ha, a u vlasništvu Općine nalazi se čak 36 ha.

Skip to content