Obavijest o izradi III.izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kraljevec na Sutli

Obavijest_III.izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kraljevec na Sutli

Općina Kraljevec na Sutli pokreće izradu:
– III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kraljevec na Sutli („Službeni glasnik
Krapinsko zagorske županije“, broj 19/2008, 18/2011 i 38A/2016)
Jedan od razloga za izmjene plana su i izmjene temeljem pristiglih i prihvaćenih prijedloga podnesenih
Općini Kraljevec na Sutli temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju kojim je propisano da
izradu prostornog plana lokalne razine, kao i njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko.
Obavještavaju se svi zainteresirani građani kao i zainteresirane pravne osobe da će se prijedlozi za
izmjenu prostornog plana koji će biti obrađeni u sklopu planiranih izmjena zaprimati do
18.09.2021.godine.
Podneseni prijedlozi moraju sadržavati:
– Ime i prezime, te adresu vlasnika zemljišta
– Broj k.č.br., te katastarsku općinu
– Namjena izmjene: privatna / poslovna
– Kontakt podatak
Obrazložene prijedloge s kontakt podacima podnositelja moguće je predati:
– osobno na urudžbeni zapisnik Općine Kraljevec na Sutli,
– poslati poštom na adresu Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49294
Kraljevec na Sutli
– poslati elektroničkom poštom na adresu: opcina.kraljevec.ns@kraljevecnasutli.hr
Svi koji su već predali prijedloge za izmjenu prostornog plana ne moraju ponavljati svoje prijedloge.
Prijedlozi za izmjene koji pristignu nakon navedenog roka neće se obrađivati tijekom ovih izmjena i
dopuna. Podnositeljima prijedloga u ovoj fazi neće se dostavljati pisani odgovori već će prihvaćene
prijedloge biti moguće vidjeti tijekom javne rasprave u postupku izrade izmjena i dopuna navedenih
planova.
Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kraljevec
na Sutli, svakim radnim danom ili na telefon 049/554-523, kontakt osoba: Damjana Drčić

 

Skip to content