Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (”Narodne novine” 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (”Narodne novine”  26/10 i 120/13) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (”Narodne novine” 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18.) sačinjen je prijedlog Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Zakon o proračunu definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu te projekcije za sljedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo.

Jedan od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen, tj. ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

Temeljni okvir za izradu proračuna predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine. Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2022. – 2024. godine, Općina je obvezna pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da svoje prijedloge podnesu na način da su u skladu s načelom uravnoteženosti proračuna, tj. ako se želi predložiti povećanje izdvajanja za određenu aktivnost treba se predložiti smanjenje za neku drugu aktivnost.

Svi potrebni dokumenti nalaze se na sljedećem linku: https://kraljevecnasutli.hr/otvorena-savjetovanja/

Skip to content