Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2018. godinu i projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15), članka 49. Statuta Općine Kraljevec na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske Županije broj 32/17) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine broj 140/09), upućuje se
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2018. godinu i projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu
U skladu s odredbama Zakona o proračunu (”Narodne novine” 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (”Narodne novine” 26/10 i 120/13) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (”Narodne novine” 124/14 i 115/15) sačinjen je prijedlog Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Zakon o proračunu definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu te projekcije za sljedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo. Jedan od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen, tj. ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda. Temeljni okvir za izradu proračuna predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. godine.

Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2018. – 2020. godine, Općina je obvezna pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja.

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da svoje prijedloge podnesu na način da su u skladu s načelom uravnoteženosti proračuna, tj. ako se želi predložiti povećanje izdvajanja za određenu aktivnost treba se predložiti smanjenje za neku drugu aktivnost.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132 (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2018. godinu i projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu”) ili na e-mail adresu: nacelnica@kraljevecnasutli.hr zaključno do 27. studenoga 2017. godine. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog koji će se proslijediti na donošenje.

Proračun -Javni poziv 2018

Proračun -Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (1)

PRORAČUN 2018

Skip to content