JAVNI POZIV ZA POTICAJ OSIGURANJA BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI

        Na temelju članka 1. Zaključka o raspisivanju javnog poziva za potporu osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u poljoprivredi na području Općine Kraljevec na Sutli (Klasa:022-05/15-02/44, Ur.broj:2135-02-15-01 od 03.12.2015. god.),

Jedinstveni upravni odjel Općine Kraljevec na Sutli  o b j a v l j u j e

 J A V N I   P O Z I V

 ZA POTICAJ OSIGURANJA BILjNE I STOČARSKE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU

 OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

 

 

I.

Predmet javnog nadmetanja

        Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave svoje zahtjeve radi dodjele bespovratnih novčanih sredstava za poticaj osiguranja biljne (ratarstvo: kukuruz, ječam, pšenica, zob, tritikal i sl., vinogradarstvo i voćarstvo) i stočarske (tov teladi, junadi i svinja) proizvodnje u poljoprivredi na području Općine Kraljevec na Sutli.

II.

 

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva

za subvenciju (poticaj)

  1. Podnositelji zahtjeva moraju imati prebivalište i poljoprivrednu djelatnost na području

    Općine Kraljevec na Sutli.

  1. Isplata subvencije osiguranja podnositeljima zahtjeva vršiti će se za police koje ističu

    u kalendarskoj (tekućoj) godini.

III.

 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Preslika zaključene police osiguranja.
  2. Preslika osobne iskaznice.
  3. Dokaz (potvrdu) da nema dugovanja prema Općini Kraljevec na Sutli (podiže se u

    Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kraljevec na Sutli).

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

        Zahtjev se podnosi do 27. listopada 2017. godine na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti – podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kraljevec na Sutli ili skinuti s web stranice Općine Kraljevec na Sutli, a ispunjeni zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

OPĆINA KRALJEVEC  NA SUTLI

Kraljevec na Sutli 132

49 294 Kraljevec na Sutli

        Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

V.

        Rješenje o isplati subvencije donosi Jedinstveni upravni odjel na osnovu čega će se izvršiti isplata podnositeljima zahtjeva za poticanje osiguranja u poljoprivredi.

VI.

        Sve informacije, mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kraljevec na Sutli, tel. 049 554 523

 

 

 

Obrazac 1. – zahtjev za potporu osiguranja za biljnu i stočarsku proizvodnju u poljoprivredi

 

Skip to content