Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

Temeljem članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj: 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Kraljevec na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 4/15.), Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli, o b j a v l j u j e

J A V N I  P O Z I V

za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih Općine Kraljevec na Sutli i njihove zamjenike

Ovim Pozivom pokreće se postupak izbora za članove Općinskog savjeta mladih Općine Kraljevec na Sutli i njihove zamjenike (dalje u tekstu: Savjet mladih). Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Kraljevec na Sutli (dalje u tekstu: Općina) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Savjet mladih čini 7 članova i 7 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od 3 (tri) godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine Kraljevec na Sutli.

Sve pojedinosti možete vidjeti u priloženom dokumentu.

JAVNI POZIV – SAVJET MLADIH

Skip to content