JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. Godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini (KLASA: 204-01/22-01/05, URBROJ: 2140-17-02-22-01, od 08. veljače 2022. godine) općinska načelnica Općine Kraljevec na Sutli dana 08. veljače 2022. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. Godini

 

 

 1. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

Elektronički mediji su definirani Zakonom o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21): audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Kraljevec na Sutli koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Kraljevec na Sutli.

 

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

   

Kriterij

 

Broj bodova

 

1.

Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja  

0 – 10

 

 

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Općine Kraljevec na Sutli), usmjerenost na potrebe i interese građana Općine Kraljevec na Sutli i uključenost građana u predložene programske sadržaje  

0 – 10

3. Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlim iz primarnih medija prijavitelja  

0 – 10

 

 

4.

Doseg objava pojedinog medija (s obzirom na pokrivenost područja koncesije radija ili istraživanja gledanosti, slušanosti) tj. Izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za eletroničke publikacije  

0 – 10

  Ukupno  

0 – 40

 

 

Dodatno će se vrednovati:

 • Mediji čije je sjedište na području Krapinsko – zagorske županije (5 bodova)
 • Kvaliteta dosadašnje suradnje – opsežnost objavljivanja, kanali putem kojih je objavljivano (5 bodova)

Prijavitelj može ostvariti najviše 50 bodova na temelju kriterija.

 

 1. Uvjeti za prijavu na Javni poziv

 

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici koje obavljaju djelatnost elektroničkih medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Imaju sjedište na području Republike Hrvatske, s time da prednost imaju mediji s područja Krapinsko – zagorske županije, koji objavljuju županijske i općinske vijesti
 2. televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije    za elektroničke medije (AEM)
 3. radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM)
 4. elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji za isti programski sadržaj ostvaruju potporu iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, državnog proračuna ili proračuna Europske unije, koji su u likvidaciji, u stečajnom postupku, koji imaju nepodmirenih obveza prema Općini Kraljevec na Sutli.

 

 1. Sadržaj prijave na Javni poziv

 

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 1. Obrazac 1 – Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini
 2. Obrazac 2 – Podaci o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini
 3. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 4. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje;
 5. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije)
 6. Istraživanja o gledanosti/slušanosti/čitanosti

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Kraljevec na Sutli: www.kraljevecnasutli.hr Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programski se sadržaji prijavljuju odvojeno.

 

 

 1. Rok za podnošenje prijave

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Kraljevec na Sutli zaključno s 16. veljače 2022. godine.

Prijave ponuda šalju se preporučenom poštom na adresu :

 

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI, Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli

 

s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI – NE OTVARAJ“ 

 

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude, ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Kraljevec na Sutli u stavci usluge promidžbe i informiranja.

Općinska načelnica Općine Kraljevec na Sutli donosi zaključak o odabiru korisnika financijskih potpora te odobrava iznose potpora.

 

 1. Rezultati Javnog poziva, pravo prigovora, potpisivanje ugovora

 

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Kraljevec na Sutli (www.kraljevecnasutli.hr) u roku od pet (5) dana od donošenja zaključka o odabiru.

Zaprimljeni prijedlozi programskih sadržaja s pratećom dokumentacijom se neće vraćati.

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Zaključak o odabiru korisnika potpora.

Prigovor se podnosi Općinskoj načelnici Općine Kraljevec na Sutli u roku od osam (8) dana od dana objave Zaključka o odabiru korisnika financijskih potpora.

O prigovoru odlučuje Općinska načelnica.

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Kraljevec na Sutli ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i Općine Kraljevec na Sutli (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja).

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon 049/554-523 ili na e- mail: opcina.kraljevec.ns@kraljevecnasutli.hr

Skip to content