JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CE JUO KRALJEVEC NA SUTLI

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08., 61/11. i 04/18.), Uredbe o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 74/10.), Uredbe o
izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 125/14.), članka 4. i 7. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Kraljevec na Sutli (KLASA: 022-05/19-01/12, URBROJ: 2135-02-19-01 od
24.05.2019. godine) i Planom prijma u službu u Općinu Kraljevec na Sutli (KLASA:021-
05/19-04/01, URBROJ:2135-02-19-01 od 08.01.2019. god.), Načelnica Općine Kraljevec na
Sutli, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kraljevec na Sutli
na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica).
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te
sljedeće posebne uvjete:
a) magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera s najmanje jednom
godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili
b) sveučilišni prvostupnik, odnosno stručni prvostupnik struke s najmanje pet godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima,
c) organizacijske sposobnosti,
d) komunikacijske vještine,
e) položen državni stručni ispit,
f) poznavanje rada na računalu.
Na temelju članka 1. Uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj
i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 125/14.), kandidati koji imaju stručnu spremu
navedenu u točki b) natječaja, bit će razmatrani za prijem u radni odnos samo u slučaju da se
na natječaj ne prijavi nijedan kandidat sa stručnom spremom navedenom u točki a).
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a bez
položenog državnog stručnog ispita, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz
obvezu da ga položi u roku od godine dana od prijma u službu.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo
ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima
lokalnih jedinica, u državnoj upravi ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog
poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti prema posebnim
propisima.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu
propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08., 61/11. i 04/18.).

Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem,
način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te
pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Općine
Kraljevec na Sutli, www.kraljevecnasutli.hr. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti
kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Na web stranici www.kralievecnasutli.hr i oglasnoj ploči općinske uprave objavit će se
za vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana
prlje održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da povlači prijavu na javni natječaj.
Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su se
pri prijavi na oglas, pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tome uzevši u obzir da imaju
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz pisanu prijavu na natječaj obvezno se prilaže:
a) životopis
b) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
c) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
d) dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
I) elektornički zapis ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko
korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) te
2) preslike ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (moraju sadržavati
vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
e) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i istražni postupak, ne
starije od 6 mjeseci (čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08., 61/11. i 04/18.),
f) dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,
g) izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka
15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN br. 86/08., 61/11. i 04/18.),
h) ako se kandidat poziva na pravo prednosti, isto mora dokazati odgovarajućom potvrdom ili
uvjerenjem te priložiti dokaz o nezaposlenosti.
Svi navedeni dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku, a nakon prijma u službu
izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenom
presliku.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja
rješenja o prijmu na rad.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u
javnom natječaju.
Nepravovremene i nekompletne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će
podnositelji nekompletnih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravovremene ili nekompletne prijave na natječaj ili ne
ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Na web-stranici Općine Kraljevec na Sutli www.kraljevecnasutli.hr i na oglasnoj ploči
Općine Kraljevec na Sutli bit će objavljeno vrijeme održavanje prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od
objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: ”Prijava na natječaj za radno mjesto —
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kraljevec na Sutli — ne otvaraj na adresu:
Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49 294 Kraljevec na Sutli.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka
za podnošenje prijava.

 

OBJAVA – NATJEČAJ PROČELNIK

 

Skip to content