JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI NA RADNO MJESTO – Namještenik – Komunalni djelatnik

Javni natječaj za prijam u službu_Komunalni djelatnik

 Izjava-o-koristenju-osobnih-podataka

Izjava-da-ne-postoje-zapreke-iz-clanka-15.-i-16

 Upute-i-obavijesti-kandidatima

Poziv-na-provjeru-znanja

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-02/24-01/03

URBROJ: 2140-17-03-24-02

Kraljevec na Sutli, 06.06.2024.

 

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kraljevec na Sutli, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

NA RADNO MJESTO

 

 

Namještenik – Komunalni djelatnik/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kraljevec na Sutli.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– niža stručna sprema ili osnovna škola,

– poželjna godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen vozački ispit B-kategorije,

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19). Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se kandidat poziva. Nezaposlene osobe iz članka 101. stavka 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog oglasa, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili domovnice),
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe),
  4. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – u preslici (potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo),
  6. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – izjavu nije potrebno ovjeravati (izjava se može preuzeti na web stranici Općine Kraljevec na Sutli www.kraljevecnasutli.hr ili osobno u prostorijama Općine Kraljevec na Sutli (Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli),
  7. preslik vozačke dozvole,
  8. dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima (ukoliko kandidat ostvaruje takvo pravo),
  9. izjavu kojom se daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe javnog natječaja i eventualnog zapošljavanja (izjava se može preuzeti na web stranici Općine Kraljevec na Sutli www.kraljevecnasutli.hr

ili osobno u prostorijama Općine Kraljevec na Sutli (Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici,  a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili poštom, na adresu: Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli, s obaveznom naznakom „Za natječaj za prijam u službu – namještenik – komunalni djelatnik/ica – ne otvaraj“.

 

Rok prijave na natječaj je do 14. lipnja 2024. godine.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pismena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaja. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način, obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete objavit će se na službenoj web-stranici Općine Kraljevec na Sutli www.kraljevecnasutli.hr i oglasnoj ploči Općine Kraljevec na Sutli.

Na službenoj web-stranici Općine Kraljevec na Sutli i na oglasnoj ploči bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata putem intervjua najmanje pet dana prije održavanja istog.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izabrati kandidat, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju, kao i u slučaju da se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                                   PROČELNIK JUO

                                                                                                      Damjana Drčić, dipl.oec.

Skip to content